Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

1. Anvendelse og gyldighed

1.1  Alle leverancer af varer fra DENWAX.COM er underlagt følgende vilkår og leveringsbetingelser, medmindre de fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale.
1.2  Købers angivelse af særlige betingelser i bestillingsformularen / ordre mv. anses ikke som gælende betingelser, medmindre DENWAX.COM skriftlige accept af disse.

2. købsaftale

Aftale om bestilling via hjemmesiden.

3. Priser

3.1  Alle priser er inkl moms.
3.2  Den endelige pris vil blive afspejlet i salg, hvor prisen er tilskrevet den dagældende moms, last og andre gebyrer.
3.3  DENWAX.COM forbeholder sig retten til at justere priserne for ikke-leverede varer i tilfælde af valutakursændringer, prisforhøjelser fra leverandører, råvarer prisstigninger, ændringer i lønninger, regeringsindgreb eller lignende forhold.

4. Levering

4.1  Levering 1 til 3 hverdage. Er afhængig af tilgængelighed. Køber informeret, hvis levering ikke kan være normal.
4.2  Levering sker normalt med GLS eller SAND SPEDITION men DENWAX.COM forbeholder sig ret til frit at flytte gods udbyder.
4.3  Medmindre andet er aftalt, sker levering DDP på dansk adresse.
4.4  Forsinkelse i levering giver ikke køberen ret til at annullere handlen.
4.5  Ved levering af paller. Kunden skal returnere det samme antal udskiftelige paller til transportøren. Alternativt vil pallen blive faktureret til køberen efterfølgende.

5. Betaling

5.1  Betaling kontant, medmindre andet er aftalt.
5.2  Betaler køber ikke købesummen i tide, sender DENWAX.COM ikke produkter.
5.3  Køber er berettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer, og sådan tilbageholdelse vil blive betragtet som en misligholdelse af aftalen.

6. Ejendomsforbehold

Denwax.com har ejerskab af enhver leverance indtil betaling er modtaget.

7. Transport skader

Ved modtagelse af varen, der har lidt skade under transporten, er denne skade dokumenteres med foto. Fotoet forelagt info@denwax.com angivelse af, hvilke varer, der har lidt skade. Kunden behandle sagen og arrangere udskiftning forsendelse.

8. Returnering af varer

Varerne skal tilbage sendes i original, uåbnet emballage på købers regning og risiko.

9. Følgeskader / indirekte tab

DENWAX.COM er ikke ansvarlig over for køberen for nogen følgeskader eller indirekte tab som følge af eller i forbindelse med en aftale, der er omfattet af disse vilkår og betingelser.

10. Reklamation

10.1  Krav om defekter, forsinkelser, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsættes skriftligt til denwax.com uden unødig forsinkelse.
10.2  Fejl i et produkt som følge af naturligt slid, beskadigelse, utilstrækkelig drift, utilsigtet eller på anden måde, som køberen bærer ansvaret eller risikoen, udgør ikke en mangel.
10.3  Denwax.com ansvar for mangler er begrænset til udskiftning af defekte varer.

11. Force majeure

DENWAX.COM er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af varer, og er ikke ansvarlig for nogen fejl, ufuldstændige eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for Indasias rimelige kontrol på grund af aftaler som følge af krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner på import eller eksport, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, oversvømmelser, store oversvømmelser, tornadoer, vulkanudbrud og udbredt arbejdskraft, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne have været forudset af parterne på tidspunktet for indgåelsen af denne aftale.

12. Delvis ugyldighed

Hvis en eller flere bestemmelser i disse vilkår og betingelser anses for ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves, ingen af de øvrige bestemmelser i gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes derved.

13. Tvister

Enhver tvist mellem parterne vedrørende fortolkningen eller rækkevidden af disse salgs- og leveringsbetingelser er underlagt dansk ret. Enhver tvist, der ikke kan afgøres i mindelighed, indbringes for retten ved denwax mødested.

DENWAX.COM - MAJ 2018